Hva får du i Zokrates BASIS?

Zokrates BASIS er vår portalside levert og driftet uten LMS-funksjoner og foresattportal.
Portalen leveres rollestyrt – noe som gir skreddersydde startsider for ansatte og elever. Fra startsiden gis det enkel tilgang til sentrale funksjoner som behøves i skolehverdagen, via et tile-styrt grensesnitt. Noen av tilene er i tillegg lagt opp med funksjonalitet for å vise status fra Zokrates pluss om man har det, f.eks. et tall på utdelte oppgaver som ennå ikke er besvart.

Zokrates leveres med Feide

Dersom man har satt opp Feideinnlogging til Office365, vil man på portalen kunne legge lenker til Feidetjenester man ønsker å tilgjengeliggjøre for brukeren slik at de kan gå direkte til disse uten å være nødt til å logge inn på nytt. Eksisterende LMS kan være en slik lenke. Rollestyringen baserer seg på AD-grupper, slik at man ikke har behov for integrasjon med det skoleadministrative systemet.

Zokrates er responsivt!

Portalen leveres med responsivt design slik at den tilpasser seg alle skjermstørrelser.

Zokrates romoppretting

Zokrates BASIS tilbyr en mal for romoppretting. Denne kan brukes av pedagogisk personale for å enkelt lage teamområder. Teamområdet er et standard SharePoint-område som lett kan deles med flere på skolen. Et slikt område kan også deles eksternt. Dette vil blant annet gi muligheten for en skole å kunne tilby FAU gode samarbeidsmuligheter.